OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového obchodu – Dobročinný obchůdek, platné od 10.7.2023.

Provozovatel internetového obchodu Dobročinný obchůdek.

Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.

Zastoupený Jitkou Havránkovou ředitelkou Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.

Sídlo firmy: Sedlečko 101, 362 72 Šemnice

Provozovna/reklamace/vrácení zboží: Hlavní 28, Dalovice

Tel. 605 852 661, e-mail: info@centrumnadech.cz

IČ.: 08430276

Číslo účtu: 2002373459/2010

1. ZBOŽÍ
E-shop Dobročinný obchůdek prodává

a) rukodělné výrobky rodičů samoživitelů
ve spolupráci s odborným dohledem

– autorské výrobky tvořené pro dobročinný obchůdek
– výrobky spolupracujících subjektů

b) již použité zboží

– oděvy (dámské, pánské dětské)
– obuv
– doplňky, bižuterii a šperky
– hračky
– potřeby pro děti
– starožitnosti
– knihy
– a další zboží

Prodávané zboží je vyrobeno z upcyklovaných materiálů a vyhovuje legislativním normám a hygienickým předpisům platným na území ČR. Drobné zkreslení odstínů barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, jiným nastavením monitoru počítače atd.

Použité zboží je bezúplatně darováno dárci z řad široké veřejnosti. Prodávané zboží může vykazovat jistou míru opotřebení odpovídající délce předcházejícího užívání. Prodávající nemá informace o délce předcházejícího užívání nabízeného zboží. Cena zboží je stanovena s ohledem na opotřebení zboží jeho předcházejícím užíváním.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
a) Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny, nejpozději však do 7 dní ode dne doručení.

b) Vyplnění údajů a odeslání objednávky zákazníkem je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu zákazníka i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu Dobročinný obchůdek Nádech.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKAa)
Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní ( § 1737 občanského zákoníku ).

b) Všechny objednávky přijaté e-shopem Dobročinný obchůdek Nádech jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

4. CENY DOPRAVY
Doprava Zásilkovna – po ČR – platba předem na účet – 95,- Kč

Zákazník uhradí zboží včetně ceny za dopravu předem na účet
Číslo účtu 2002373459/2010 Fio banka. Variabilní symbol je číslo objednávky.

Doba splatnosti objednávky je 10 dní od založení. Nebude-li objednávka uhrazena do 10 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

Doba splatnosti objednávky je 10 dní od založení. Nebude-li objednávka uhrazena do 10 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

Osobní převzetí – 0,- Kč.

Zákazník si zboží vyzvedne po předchozí domluvě v kamenné prodejně Dobročinný obchůdek Nádech, nám. 17. listopadu 398/9, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary

Nadměrné zásilky – individuálně, u nadměrných zásilek Vám dáme předem vědět, o kolik bude poštovné navýšeno.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny zboží jsou konečné, uváděny včetně DPH a dalších poplatků na internetových stránkách www.dobrocinnyobchudek.cz. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že s výší kupní ceny souhlasí.

Platbu může kupující uskutečnit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na prodejně

b) bankovním převodem

c) platební bránou  ComGate Payments, a.s  www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Specifikace a bližší popis platebních podmínek je uveden v objednávkovém formuláři.

6. ZADÁVÁNÍ VÝROBCE ZBOŽÍ
U nových produktů.
U použitého zboží je vzhledem k charakteru zboží prodávaného v Dobročinném obchůdku velmi náročné, mnohdy i nemožné.

7. DORUČENÍ OBJEDNÁVKY
a) Zboží odesíláme 2 x týdně (v pondělí a ve středu) po přijetí platby předem na účet. Daňový doklad bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud bude obal viditelně poškozen, uplatní zákazník reklamaci přímo při doručení nebo převzetí zásilky.

b) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží přepravci. ( § 2123 občanského zákoníku ).

c) Prodávající si vyhrazuje možnost neobsluhovat zákazníky, kteří si nepřevezmou své objednávky v úložné době 7 dnů u České pošty a zásilky tak budou vráceny zpět. Každá jednotlivá objednávka může mít maximálně 35Kg. V případě vyšší váhy je objednávka rozdělena do více balíků. Poštovné bude účtováno za každý jednotlivý balík dle ceníku.

d) Nepřevezme-li zákazník objednané zboží, prodávající může požadovat úhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží.

8. POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
a) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ( § 1829 občanského zákoníku ). Prodávající umožňuje nad rámec zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy po dohodě s prodejcem i částečné vrácení zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího Dobročinný obchůdek Nádech, se sídlem Sedlečko 101, 362 72 Šemnice, www.dobrocinnyobchudeknadech, e-mail:info@centrumnadech.cz, telefon: 605 852 661, a to formou jednostranného právního jednání ( dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, v původním obalu, ve stavu, v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka.

9. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme zpět.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
www.dobrocinnyobchudek.cz/dokumenty/Formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy.docx
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ
a) V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím ( § 2167 občanského zákoníku ). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců ( § 2168 občanského zákoníku ).

b) Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu ( § 2171 občanského zákoníku ).

c) V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

d) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně nebo elektronicky a musí uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

e) Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ
a) Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

b) Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..

c) Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.

d) V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující uděluje provedením registrace anebo odesláním objednávky souhlas Dobročinnému obchůdku se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: info@centrumnadech.cz, nebo aktualizací svého profilu na webu Dobročinný obchůdek Nádech.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat a to oznámením na e-mail: info@centrumnadech.cz, nebo písemně zasláním na adresu: Dobročinný obchůdek Nádech, Hlavní 28, Dalovice

Rozsah zpracování osobních údajů kupujících:

Správcem a zpracovatelem osobních údajů kupujících je Dobročinný obchůdek, Sedlečko 101, 362 72 Šemnice, zastoupený Jitkou Havránkovou, ředitelkou Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR za účelem vyřízení objednávky zboží v eshopu www.dobrocinnyobchůdeknadech.cz. Vyslovíte-li při vyplnění objednávky souhlas se zasíláním newsletteru a informačních sdělení Dobročinného e-shopu Dobročinný obchůdek Nádech využíváme Váš emailový kontakt také za tímto účelem.

Odesláním objednávky stvrzuje kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném níže v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním objednávky v internetovém obchodě Dobročinný obchůdek potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo provést kdykoli změnu či aktualizaci těchto Obchodních podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, nabudou změny a aktualizace platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Dobročinného obchůdku Nádech.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto souhlas Dobročinnému obchůdku, Sedlečko 101, 362 72 Šemnice (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

– Jméno a příjmení

– Adresa

– E-mail

– Telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky v eshopu www.dobrocinnyobchudek.cz. Pokud jste zvolili vyřízení objednávky přes některou ze zásilkových služeb, budou Vaše osobní údaje sdíleny s touto službou za účelem vyřízení Vaší objednávky. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nutnou k vyřízení objednávky, resp. po dobu stanovenou zákonem jako nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Dle GDPR máte právo:

– Vzít souhlas kdykoliv zpět

– Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

– Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

– Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

– Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování